מדיניות פרטיות

א.כללים ותנאי שימוש לאתר:

1. ברוכים הבאים לאתר הקניות המקוון של גרדן-גן האתר הינו מנוהל ע"י גרדן-גן ח.פ 021948294.
2.  בכל שאלה, הערה או בעיה הנוגעות לאתר גרדן גן נשמח לתת לכם מענה בטלפון שמספרו 097742171 , שהינו מוקד התמיכה שלנו הנועד לסייע ולתת מענה לכל הקשור בשימושכם באתר גרדן גן.

שעות פתיחת בית העסק שנמצא בדרך כפר נחמן , רעננה . ניתן למצוא לפי ה"וויז" - משתלת גרדן גן רעננה ". 

שעות פתיחה. 

08:00 - 19:00 בימים א' עד ה'

בימים ו ערב י חג , תלוי בחג  08:00 - 16:00

.

3. אתר גרדן גן הינו אתר אינטרנט במסגרתו תוכלו לבצע הזמנת מוצרי מזון ומצרכים גן ואחרים  המשווקים ע"י גרדן גן
4. הנכם מתבקשים לקרוא את תקנון אתר גרדן גן בעיון, וזאת מאחר והזמנת מוצרים ו/או ביצוע פעולות כל שהן באתר גרדן גן , על ידכם מאשר, כי קראתם  את התקנון, וכי הנכם מסכימים ומאשרים את כל  הוראותיו  של התקנון המהווה הסכם מחייב ביניכם לבין גרדן גן  ולכך שתהליך ההזמנה והרכישה באתר גרדן גן, יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

5. גרדן גן שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון מעת  לעת עפ"י שקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר  בזאת, כי למזמינים ולמשתמשים באתר, לא תהא כל טענות ו/או תביעות כלפי גרדן גן, בגין עדכון ו/או שינוי כאמור. הנכם מתבקשים מעת לעת  כאשר אתם מבצעים קניות באתר לקרוא את התקנון.

6.מועד תחילת החלתו של העדכון ו/או השינוי יחול בעת פרסומו של נוסח התקנון  המעודכן באתר גרדן גן, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה  כפופה לתקנון המעודכן.

7.  גרדן גן, רשאית לשנות ו/או להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל  עת את פעילות אתר גרדן גן,
וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת לכך.

8. האתר הינו מנוסח בלשון זכר כאשר ההתייחסות הינה כמובן לזכר ונקבה כאחד.
 
ב. הרשאים לקנות באתר גרדן גן:
 1. כל אדם ו/או תאגיד המחזיקים כרטיס אשראי בתוקף, שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי בישראל, המכובד בישראל ובכפוף לכך שמסרו את כל פרטיהם כמבוקש בהליך ההרשמה לאתר גרדן גן, ונמצאים בטווח שירות המשלוחים.
2. למרות האמור לעיל, אתר גרדן גן שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר למזמין מסוים מכל סיבה שהיא לרכוש מוצרים באמצעות אתר גרדן גן , לרבות ביטולה של ההזמנה בכל עת, וזאת על פי שיקולו הבלעדי של האתר וללא כל צורך בנימוק או הסבר לכך

.
 ג. אזור פעילות אתר גרדן גן:

1. השירות שניתן במסגרת אתר גרדן גן מוענק באזורים מסוימים בלבד המשתנים ומתעדכנים מעת לעת
על ידי גרדן גן לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 
2.  מובהר בזאת, כי רכישת מוצרים ואספקתם באתר גרדן גן אפשרית אך ורק כאשר הכתובת המבוקשת על ידכם מצויה בתוך אזור הפעילות של האתר, ובכפוף לכך שאין כל  מניעה טכנית ו/או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

ד. שעות הפעילות באתר גרדן גן:

1. הזמנה באתר גרדן גן אפשרית 24 שעות ביממה, למעט בשבתות ובמועדי ישראל, וכן למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. אספקת הזמנה ליום ביצוע ההזמנה תתאפשר, וזאת בהתאם למועדים מהם ניתן לבחור באתר במהלך תהליך ההזמנה.
 
2.  שעות פעילות מוקד שרות לקוחות,כפוף לשעות פתיחת המשתלה הינן כדלקמן
ימים א' - ה' : 8:00 – 19:00.    
יום ו' וערבי חג: 8:00 – 16:00.  
 
3.  מובהר בזאת, כי ייתכן ויחולו שינויים במועדים המצוינים בתקנון זה לרבות במועדי האספקה, שעות פעילות האתר ושעות פעילות מוקד שירות הלקוחות, והכל לפי שיקול הדעת הבלעדי של גרדן גן.

ה. המוצרים הנמכרים באתר גרדן גן:

2. באתר גרדן גן נמכרים מוצרי מזון, מגוון מוצרי גן וצריכה אחרים לסוגיהן, והכל כמפורט כמופיע ברשימות המוצרים המופיעות באתר.
 
2. אתר גרדן גן, רשאית לשנות בכל עת לפי ראות עיניה את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים המופיעים באתר, וכן להחליף ו/או להוסיף איזה מהמוצרים ברשימת המוצרים או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה וזאת מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. מובהר בזאת, כי אופן הצגת המוצרים באתר גרדן גן יקבע מעת לעת על פי שיקול הדעת הבלעדי של האתר. יובהר כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את אתר גרדן גן .
 4. באתר גרדן גן יתאפשר גם להזמין מוצרים כי אינם מצויים כעת במלאי החנות המקוונת או כל מונח אחר דומה. במקרה כזה, במידה ויסומן המוצר על ידי המזמין ויחודש המלאי של המוצר עד למועד תחילת ביצוע ההזמנה על ידי אתר גרדן גן, יצורף המוצר למוצרים שיסופקו והמזמין יחויב בתשלום גם בגין מוצר זה. כמובן אם המוצר לא יסופק המזמין לא יחויב בתשלום בגין המוצר הנ"ל או יקבל זיכוי . .
5. מובהר בזאת, כי במסגרת רכישת המוצרים באתר גרדן גן לא תתאפשר רכישה סיטונאית של המוצרים. גרדן גן שומרת לעצמה זכות למנוע ביצוע רכישות והזמנות, שעל פי שיקול דעתה הבלעדי, הינם בגדר רכישה סיטונאית. מובהר כי רכישה של מעל 6 יחידות של כל מוצר יכול ותהיה כפופה לאישור של מנהל האתר.
 6. רכישת משקאות אלכוהוליים  מותרת אך ורק ללקוחות אשר גילם מעל 18 שנים. מובהר בזאת, כי בעת הזמנת מוצרים אלו הנכם מאשרים, כי הנכם בוגרים הרשאים לרכוש מוצרים אלו על פי החוק, כמו כן, בהתאם לחוק, לא ניתן לספק משקאות אלכוהוליים בין השעות 23:00 – 6:00.
7.מוצרים הנמכרים באתר גרדן גן אשר מעצם טבעם יש לבוחרם כגון- פירות וירקות יבחרו על ידי עובדי גרדן גן ובחירתם תעשה בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של העובדים, וזאת בכל הקשור לטיב ו/או טריותם של המוצרים, ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה בגין מוצרים אלו שיסופקו לו.
8.כמו כן, לא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה כנגד תאריך התפוגה המצוין על המוצר שסופק ללקוח כל עוד תאריך התפוגה הרשומה על המוצר הינה בפרק זמן סביר לפני תום התפוגה, וזאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של אתר גרדן גן
 
ו. מחירי המוצרים:

1. מחירי המוצרים הקובעים הינם רשומים ליד כל מוצר מהמוצרים המופיעים באתר. מובהר בזאת, כי אתר גרדן גן, תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
2.מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי המוצרים לפני תום הליך בחירת המוצרים על ידכם תחויבו לפי המחירים המעודכנים. כמו כן, במידה והזמנתם מוצר ובין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירו (כפוף לאמור בסעיף אספקת המוצרים להלן) המחיר הקובע שעל פיו יחויב המזמין יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה על ידכם.
 3. מחירי המוצרים הנמכרים באתר גרדן גן , אינם  תואמים בהכרח את מחירי המוצרים הנמכרים בחנות גרדן גן והמחיר הקובע הינו המחיר, כפי שמופיע באתר כפי שהיה במועד אישור ההזמנה, ובכל מקרה לא המחיר המופיע על תו מחיר כלשהו המוטבע על המוצר או במקום אחר.
4. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף הן במועד הרכישה והן במועד האספקה.
5.חיוב המזמין בגין מוצרים הנשקלים יהא בהתאם למשקל המוצרים בהתאם לשקילתם בפועל על ידי אתר גרדן גן. יובהר, כי אומדן ערך ההזמנה שנמסר למזמין הינו מתבצע עפ"י הערכת המשקל של המוצרים הנשקלים המוזמנים. לתשומת לב המזמין, מטבע הדברים, במוצרים הנמכרים ומסופקים על פי משקל תתכן סטייה סבירה בין המשקל שהוזמן לבין המשקל שיסופק בפועל, ולפיכך החשבון ייעשה בהתאם למשקל המוצר שסופק בפועל למזמין  ולא תהא לו כל תביעה ו/או טענה בשל כך.
6. במקרה של רכישת מוצרים הנמכרים על פי משקל ומסופקים ביחידות שלמות (כגון- מלונים, חצילים ואבטיחים) יתבקש המזמין לבחור את מספר היחידות שברצונו להזמין ואת משקלם, בכפוף לאמור סעיף 5 לעיל.
7.מחירי המוצרים הינם כוללים מס ערך מוסף (מע"מ( .
ז. התשלום:

1. התשלום באתר גרדן גן יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי המונפקים על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות והפועלות בארץ בלבד. ובכפוף לכך שחברות אלו מתירות את ביצוע התשלומים ברשת האינטרנט ולמזמין.
 2 . על אף האמור לעיל, אתר גרדן גן , שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.
 3. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים באתר גרדן גן בעת מועד ההזמנה.
4.  גרדן גן שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר גרדן גן לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת כפי שיראה לה.
 
ח. דמי משלוח:

1.  הזמנה באתר גרדן גן   תחייב  את המזמין בדמי משלוח בסך כפי שיצוין באתר עבור דמי משלוח למען המבוקש במסגרת הזמנה אחת. מובהר בזאת, כי דמי המשלוח הינם בנוסף לתשלום ההזמנה
2. גרדן גן שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.
 
ט. אספקת המוצרים למען המזמין:

1. המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי גרדן גן למען כמבוקש על ידי המזמין, ובכפוף לכך שזכותה של רשת חנויות גרדן גן שלא לספק מוצרים כלשהם, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
2. מובהר כי אתר גרדן גן יציע מועדים לאספקה בהתאם ליכולת האספקה שלו באותה עת ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.
3. אתר גרדן גן תעשה כל מאמץ על מנת לספק את כל המוצרים בהזמנה ובמועד, אולם לצערנו לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לפיכך, גרדן גן אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין, כי הם במלאי ובין אם לאו ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה כל שהיא כלפי גרדן גן  בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה, מובן מאיליו כי מוצר שלא יסופק על ידי גרדן גן לא יחויב.
4.מובהר בזאת, כי במידה ובעת מועד אספקת המוצרים, לא יהיה המזמין ו/או מי מטעמו במען שבוקשה הזמנת המוצרים על ידי המזמין, והמזמין לא יאשר טלפונית במוקד שירות הלקוחות, כי הינו מאשר השארת ההזמנה ליד דלת ביתו או בכל מקום אחר הסמוך למענו תוחזר ההזמנה לחנות. ועל המזמין תהא האחריות לתאם עם שירות הלקוחות את מועד האספקה בשנית. אי קביעת מועד הזמנה חדש על ידי המזמין, לא תפטור אותו מתשלום ההזמנה שבוצע על ידו.
5.במשלוח המוצרים בשנית יחויב המזמין בנוסף לתשלום דמי המשלוח הראשוניים גם בתשלום דמי משלוח נוספים.
6. מובהר בזאת, כי ככל שאושר על ידי המזמין השארת ההזמנה בסמוך לדלת מענו או במקום אחר הסמוך למענו, מסכים ומאשר המזמין, כי האחריות בדבר המוצרים הינה שלו בלבד ובכל במקרה של גניבה ו/או קילקול ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך לא יוכל לבוא המזמין בטענות ו/או תביעות כנגד גרדן גן .
7. ככל שעסקינן בהזמנה שהזמנת הראשונה של  המזמין הינה הזמנה ראשונה, לא תתאפשר השארת המוצרים המוזמנים בסמוך לדלת מענו כאמור לעיל, ונוכחות המזמין תהא הכרחית לאספקת המוצרים לרבות הצגת תעודה מזהה.
8.אי עמידת גרדן גן במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא לא יפטור, בכל דרך שהיא, את המזמין מחובת התשלום בגין האספקה.
9. אריזת המוצרים המוזמנים תעשה בשקיות ניילון ו/או בכל אריזה אחרת, כפי שתראה לגרדן גן  ולא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה בשל כך.
 
י. החזרת מוצרים:

1. מובהר בזאת, כי על המזמין מוטלת החובה לבדיקת תכולתו של המשלוח עם קבלתו ולהשוות לחשבונית שתימסר לו על ידי השליח בעת האספקה.

2.החזרת מוצרים כאמור בסעיף לעיל, תתאפשר עד  14 יום מתאריך התפוגה כנגד חשבונית בלבד וזאת כאשר מדובר במוצרים פסידים או מתכלים כגון – מוצרי חלב ו/או ירקות ו/או פירות.

3. החזרת מוצרי מזון רגילים (דהיינו- שאינם בגדר פסידים או מתכלים) ניתן יהיה להחזירם עד 21 ימים מתאריך הקניה או עד מועד תפוגת המוצר לפי המוקדם מבין השניים

4. החזרת מוצרים שאינם בגדר מזון ואינם פסידים ו/או לא קיימת לגביהם מועד תפוגה, ניתן יהיה להחזירם עד  21 ימים ממועד קבלתם בפועל.

5. מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים פגומים ו/או מקולקלים, בכפוף לכך שלא נמסרו כאלו על ידי חברת גרדן גן.

6.  במקרה שתתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים או אי שביעות רצון, על המזמין להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 12 שעות לאחר מועד האספקה, אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של המזמין בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצדו.

7. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם המזמין את ההשלמה ו/או ההחלפה ו/או ההחזרה של המוצר ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי למזמין, לפי העניין וככל שמתחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין.

8. מובהר בזאת כי כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר כאמור בסעיף 7 לעיל, תחייב את המזמין בדמי משלוח כאמור בפרק דמי המשלוח.


יא. ביטול ושינוי הזמנה:

1. שינוי הזמנה על ידי המזמין תתאפשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של חברת גרדן גן  שתעשה כל מאמץ לאפשר את שינוי ההזמנה כמתבקש על ידי המזמין .

2.  ביטול הזמנה יתאפשר אך ורק עד  ל- 5 שעות לפני מועד האספקה, במידה ומועד האספקה הינו פחות מ-5 שעות, לא ניתן יהיה לבטל את הזמנה. מובהר, כי במקרה כאמור לעיל, בו ניתן יהיה לבטל ההזמנה זה יזוכה המזמין מהתשלום ששולם על ידו, אולם חברת גרדן גן  תהא רשאית לגבות מהמזמין תשלום בגין הביטול.

3.לאחר שכבר סופקו המוצרים, לא ניתן יהיה לשנות ו/או לבטל את ההזמנה ותחויבו בתשלום מלוא סך ההזמנה או בתשלום ההזמנה המקורית לפני השינוי כאמור, לפי העניין.

4. שינוי או ביטול הזמנה יתבצע באמצעות מוקד שירות הלקוחות הטלפוני בלבד.

5. אתר גרדן גן יהא רשאי לשנות ו/או לבטל הזמנה ובלבד שימסור על כך למזמין הודעה לפני מועד האספקה. במקרה של ביטול לא יחויב המזמין בתשלום סך ההזמנה, ובמקרה של שינוי יחויב המזמין בהתאם להזמנה ששונתה.

6.  יודגש כי החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח - 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו - 1986, ו/או בכפוף למדיניות חברת גרדן גן, כפי שתקבע מעת לעת.  

יב. מועדון לקוחות:
1. חברת גרדן גן רשאית, אך לא חייבת לצרף מזמין המזמין באמצעות אתר גרדן גן , גם למועדון הלקוחות של חברת גרדן גן. בהצטרפותו לשירות גרדן גן מאשר הלקוח כי קרא את תקנון המועדון ומסכים לכל תנאיו.

2. במידה ומצוי ברשותכם כרטיס מועדון לקוחות תתבקשו על ידי אתר גרדן גן  בעת שייקבע על ידי האתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי,  לעדכן את מספר הכרטיס וזאת על מנת שתוכלו ליהנות מכל ההטבות והזכויות המוענקות.

יג. מבצעי מכירות:
1. מעת לעת יימכרו מוצרים בגרדן גן במסגרת מבצעים לקידום מכירות.

2. המבצעים הנערכים באתר גרדן גן , הנם במסגרת מכירות באתר גרדן גן בלבד, ואינם קשורים ליתר המבצעים המוצעים בחברה חברת גרדן גן  לא תהא מחויבת למכור, במסגרת אתר גרדן גן , מוצרים בתנאי מבצע גם אם המוצרים הנ"ל ימכרו בתנאי מבצע במסגרת החנות. כמו כן מבצעים שיתנהלו באתר גרדן גן  לא יחייבו את החנות.

3. במידה ואתר גרדן גן יחליט לקיים מבצע כלשהו אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד כפי שייקבע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המוקדם מביניהם), והכל בכפוף לתנאים ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי ו/או בכפוף למצוין

בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע. מחירי המבצע נכונים ליום האספקה בלבד, כמפורט  לעיל
   
יד. אחריות:
1. חברת גרדן גן אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למזמין באתר גרדן גן ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רכישה המתבצעת באתר גרדן גן 

2. האמור לעיל, הינו לרבות מקרה של רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס,               

ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק.

 

3. חברת גרדן גן, לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למזמין במישרין או בעקיפין, וזאת עקב איחור במועד האספקה או מכך שסופקו מוצרים פגומים או לא תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול נבעו מרשלנות של חברת גרדן גן . למען הסר ספק מובהר, כי אחריות אתר גרדן גן  תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר בלבד/

4. מובהר בזאת, כי מידע בקשר למוצרים המופיעים באתר גרדן גן הינו לעיתים מיצרני המוצרים, ולפיכך אין חברת גרדן דן אחראית על מידע זה .

5. המזמין יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר גרדן גן  ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצ"ב.

6. אתר גרדן גן עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר ויחד עם זאת המזמין פוטר את אתר גרדן גן מכל אחריות לנזק מכל מין  וסוג שהוא שעלולים להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מפעילות באתר ו/או מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

7. אתר גרדן גן  לא יהא אחראי, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל מין  וסוג שהוא שייגרם למזמין ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם.

8.  אתר גרדן גן לא יהא אחראי לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו בגרדן גן ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לרשת חנויות גרדן גן , והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.

9. בנוסף יובהר, על אף שבאתר זה מופיע מידע פרסומי וכן קישוריות לאתרים נוספים, אין אתר גרדן גן  אחראי לתוכן ו/או למידע שמקורם מצד ג'.

10.  מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא חברת גרדן גן

בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי המזמין.
טו. אבטחת מידע:
1. אתר גרדן גן מיישם באתר זה מנגנוני הגנה מתקדמים וזאת על מנת לאבטח את המידע באתר זה.

2. הינכם מתחייבים שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות- כל ניסיונות חדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכיוצ"ב. כמו כן, נאסר באיסור מוחלט להפעיל רובוט או אמצעי אוטומטי אחר אשר מטרתו לסרוק נתונים מתוך האתר.

3. מובהר בזאת, כי אתר גרדן גן יפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי הפעולות האסורות, כמפורט בסעיף זה.

4. חברת גרדן גן לא תישא בכל אחריות בקשר לחשיפת פרטי המזמין או כל שימוש לרעה אחר, וזאת במידה ולא שמרתם את שם המשתמש ו/או הסיסמה שלכם כראוי או לא החלפתם את סיסמתכם מעת לעת כמומלץ.


טז. פרטיות:
1.  אתר גרדן גן הינו מאגר שבגינו הוגשה בקשה לרשם מאגרי המידע. שימוש באתר גרדן גן מאשר את הסכמת המשתמש בו להיכלל במאגר מידע זה. אתר גרדן גן  ו/או מי מטעמו יהא רשאי לפנות אליכם המזמינים באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ישראל או דואר אלקטרוני וכן באמצעות פניות טלפונית ו/או באמצעות פקסימיליה, למטרות קידום מכירות, שיווק וכיוצ"ב. במסגרת זו יהא האתר  רשאי להעביר לכם מידע בקשר לחברת גרדן גן .

2. במידה והנכם מעוניינים שלא להיכלל במאגר המידע, יהא עליכם להודיע על כך לאתר גרדן גן  בכתב בהתאם להוראות כל דין.  

3.  אתר גרדן גן יהא רשאי להשתמש בפרטים שהמזמין מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר ודפוסי הקניה של המזמינים וזאת  לצורך שיפור השירותים, והקשר עמכם, לצורך דיוור ישיר ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי וכיוצ"ב לצד ג' אחר, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את  זהותו של המזמין.

4.  חברת גרדן גן תשמור את המידע שייאסף במאגריה והיא תהא רשאית להשתמש בו לפי ראות עיניה במגבלות הוראות תקנון זה וכל דין.

יז. קניין רוחני:
1. הקניין הרוחני באתר גרדן גן , בכלל זה הפטנטים ו/או  זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או שמות מסחריים ו/או המדגמים ו/או תמחור המוצרים ומחירון המוצרים וכיוצ"ב, שייכים בלעדית לחברת גרדן גן ..

2.  זכויות הקניין הרוחני של חברת גרדן גן  כאמור לעיל, יחולו גם על עיצובו הגרפי של האתר, התוכנות, בסיסי הנתונים וכל חומר אחר המצוי באתר .

3. אתר גרדן גן שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.

4. מובהר בזאת, כי חברת גרדן גן  המזוהה ע"י שימוש בסימן המסחרי הכולל את השם "גרדן גן / גרדן גן – חוזרים לשורשים " , שייכים באופן בלעדי על כל הכרוך בכך לחברת גרדן גן  ואין בעצם הכניסה ו/או השימוש באתר גרדן גן , כדי להעניק זכות כלשהיא בכל הקשור למותג.

5.  כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד.

6. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי. ואין לשכפל ו/או  להעתיק ו/או לשווק ו/או למכור ו/או לסרוק ו/או לתרגם ו/או להציג כל חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה התקבלה הסכמה לכך מחברת גרדן גן   מראש ובכתב.


יח. סמכות שיפוט :


על דרך ההתקשרות באמצעות תקנון זה וכל הקשור בו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית

הינה נתונה לבתי המשפט בירושלים.

 

יט. הודעות:


כל הודעה שתשלח ע"י אתר גרדן גן  למזמין וזאת על פי הכתובת כפי שמילא המזמין בעת ההזמנה תחשב כאילו הגיע לתעודתה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה  לדואר ישראל, ואם נמסרה בפקס או במייל – ביום מסירתה.