תקנון ותנאי שימוש

תקנון ותנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר הקניות המקוון של GardenRun גרדן-רן (להלן: "החנות").

בכל שאלה, הערה או בעיה הנוגעות לאתר גרדן-רן נשמח לתת לכם מענה בטלפון שמספרו 097742171 או דרך הדואר האלקטרוני בכתובת 

gardengan4me@gmail.com

1. מבוא

1.1 החנות משמשת כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.
1.2 תנאי מוקדם לתוקף הרכישה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.
1.3 הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו בחנות, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החנות לכל דבר ועניין.
1.4 הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.
1.5 גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו מבטאת את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. לפיכך, אם אינך מסכים לחלק ו/או לכל תנאי תקנון זה, הינך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות. תנאי תקנון זה עשויים להשתנות מעת לעת והחנות שומרת על זכותה לעדכן ו/או לשנות אותם ו/או לבטלם ללא הודעה מוקדמת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
1.6 אנא הקפד להתעדכן בהוראות התקנון לפני כל רכישה בחנות.
1.7 השימוש בלשון זכר בתקנון ו/או בכל מקום אחר באתר נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום בתקנון זה ו/או באתר מתייחס לשני המינים כאחד.
1.8 החנות רשאית לשנות ו/או להפסיק לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת את פעילות החנות, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת לכך.

2. הרשאים לקנות באתר

כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן רשאי לבצע רכישות באתר:
2.1 המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות באופן ובהיקף התואמים את הרכישות שביצע בפועל.
המשתמש מצהיר ומאשר כי הוא כשיר לביצוע הרכישות ורשאי להתקשר בהן עם החנות. ככל שהמשתמש הוא קטין (מתחת לגיל 18) המשתמש מצהיר ומאשר כי הרכישה שהוא מבקש לבצע היא מסוג הפעולות שדרכם של קטינים בגילו לבצע ו/או שקיבל את הסכמת אפוטרופסיו הטבעיים ו/או החוקיים לביצועה.
2.2 המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
2.3 המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
2.4 המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל שהינה בטווח שירות המשלוחים.

2.5 למרות האמור לעיל, החנות שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר למזמין מסוים מכל סיבה שהיא לרכוש מוצרים באמצעות האתר, לרבות ביטולה של ההזמנה בכל עת, וזאת על פי שיקולה הבלעדי וללא כל צורך בנימוק או הסבר לכך.

3. המוצרים המוצעים באתר

3.1. מובהר בזאת כי אופן הצגת המוצרים בחנות יקבע על פי שיקול הדעת הבלעדי של החנות. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצר לבין התמונה.
3.2. המחירים הנקובים באתר תקפים עד לסוף יום העבודה בלבד.
3.3. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ.
3.4. המחירים באתר מתעדכנים מעת לעת ולפיכך עלולים להיווצר פערים בין מחירי המוצר באתר לבין מחיריהם באתרים אחרים, המופעלים על ידי צדדיים שלישיים, המפנים אל האתר. המחיר הקובע הוא מחיר המוצר/ים באתר.
3.5 החנות רשאית לשנות בכל עת לפי ראות עיניה את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים המופיעים באתר, וכן להחליף ו/או להוסיף איזה מהמוצרים ברשימת המוצרים או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה וזאת מעת לעת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
3.6 החנות מאפשרת להזמין מוצרים אשר אינם מצויים כעת במלאי. במקרה כזה, במידה ויסומן המוצר על ידי המזמין ויחודש המלאי של המוצר עד למועד תחילת ביצוע ההזמנה על ידי החנות, יצורף המוצר למוצרים שיסופקו והמזמין יחויב בתשלום גם בגין מוצר זה. כמובן אם המוצר לא יסופק המזמין לא יחויב בתשלום בגין המוצר הנ"ל או יקבל זיכוי. 

3.7
 

4. איזורי פעילות

4.1 השירות שניתן במסגרת החנות מוענק באזורים מסוימים בלבד המשתנים ומתעדכנים מעת לעת
על ידי החנות לפי שיקול דעתה הבלעדי.
4.2 מובהר בזאת כי רכישת מוצרים ואספקתם בחנות אפשרית אך ורק כאשר הכתובת המבוקשת על ידכם מצויה בתוך אזור הפעילות של החנות, ובכפוף לכך שאין כל  מניעה טכנית ו/או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

5. תשלום

5.1 התשלום לחנות יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי המונפקים על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות והפועלות בארץ בלבד. ובכפוף לכך שחברות אלו מתירות את ביצוע התשלומים ברשת האינטרנט ולמזמין.
5.2 על אף האמור לעיל, החנות שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.
5.3 תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים בחנות בעת מועד ההזמנה.
5.4 החנות שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת.
 
6. דמי משלוח

6.1 הזמנה מן החנות תחייב את המזמין בדמי משלוח בסכום המצוין באתר עבור דמי משלוח למען המבוקש במסגרת הזמנה אחת. מובהר בזאת, כי דמי המשלוח הינם בנוסף לתשלום ההזמנה
6.2 החנות שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את סכום דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.

7. ביטול עסקה

7.1 ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981.
7.2 מדיניות החזרת מוצרים שלא עקב פגם במכר מרחוק: מדיניות זו חלה על עסקאות שבוצעו באתר החנות (מכר מרחוק) ובעסקאות שבוצעו טלפונית בלבד.

החנות תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
7.1 אם נפלה טעות בהצגת הפריט בחנות ו/או במשלוח המוצר אל הלקוח, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור ומפרט המוצר.
7.2 אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או כל בעיה טכנית אחרת אשר שיבשה את מחיר המוצר ו/או תיאור המוצר.
7.3 במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה ,טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר החנות, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של החנות. בכל מקרה בו החליטה החנות, על פי שיקול דעתה, כי קיים חשש כי המוצרים נרכשים לצורך מכירה חוזרת על ידי הקונה או מי מטעמו.
7.4 אם אזל המוצר ממלאי מחסן חנות האינטרנט לאחר או לפני שהתבצעה מכירה (אך טרם המשלוח ללקוח).
7.5 כאשר  קיים חשש, על פי שיקול דעתה של החנות שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל. 

8. אספקת המוצרים

8.1 החנות תדאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
8.2 החנות תפעל כדי לספק את המוצרים לפי הפירוט הבא:

8.3 החנות לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר בנסיבות העולות כדי כוח עליון כמפורט בסעיף 8.3 לעיל ו/או בנסיבות שאינן בשליטתה.
8.4 זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים, קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג.
8.5 אספקת המוצרים הינה עד בית הלקוח ע"י חברת השליחויות או עד לסניף הדואר הקרוב לבית הלקוח ע"י דואר ישראל בהתאם למפורט בהזמנה ובהתאם לנוהל חלוקת הדואר בישוב.
8.6 המונח הובלה ואספקה בתקנון זה משמעותם: כל הפעולות ההכרחיות מרגע שהמוצר נקלט במחסני הספק ועד למסירתו בפועל לידי הלקוח פעולות אלה כוללות קליטה, מיון, אריזה, סימון, משלוח, מסירה וביטוח.
8.7 זמן אספקת המשלוח נמדד החל מקבלת אישור ההזמנה ע"י החנות.
 

9. קניין רוחני

9.1 האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, תמונות, צילומים, מפות, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ"ב הם קניינה של החנות ו/או של צדדים שלישיים המיוצגים בחנות והם מוגנים ע"י דיני זכויות יוצרים במדינת ישראל, אמנות  בין לאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.
9.2 אין להעתיק, לפקסס, להפיץ, להציג, לשכפל, ליצור עבודות נגזרות, להכניס שינויים או למכור כל חלק מן התוכן בכלול באתר ללא הסכמתה המוקדמת הכתובה והמפורשת של גרדן-רן בע"מ.

9.3 אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של גרדן-רן בע"מ, אלא אם גרדן-רן התיר זאת במפורש בכתב ומראש.

10. שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו , ניתן לפנות אל GardenRun גרדן-רן בע"מ בכתובת הדואר האלקטרוני gardenrun.contact@gmail.com

יש לציין מס' טלפון ומספר הזמנה בפנייתכם.

 

11. אבטחת מידע


11.1 החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע שמוסרים לקוחות.
11.2 כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן PCI DSS. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים חיצוני, החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו , אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
11.3 החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה בהתאם להוראות התקנון ולכל דין.
11.4 הלקוח מתחייב שלא לבצע ולא לנסות לבצע: (i) שינוי כלשהו באתר ו/או (ii) העתקה ו/או הורדה של חומר האגור באתר לרבות בדרך של "Peep-Link", "Robot", "Page-Scrape", "Spider" או כל שיטה, אלגוריתם או תהליך ידני דומה ולא להוריד או להעתיק ו/או להעביר לאחר חומר שאגור באתר החנות שאינו מיועד להורדה ו/או העברה (iii) לא לנסות לקבל גישה לעסקאות שבוצעו על ידי אחרים באמצעים כלשהם (iV) לא לבצע פעולה כלשהי העלולה לפגוע בקניינן הרוחני של החנות, לפגוע בפרטיות משתמשים אחרים, לשנות מידע באתר ו/או להזיק לאתר החנות ו/או למשתמשים בו, או איזה מהם.
11.5 מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי החנות תהא רשאית למנוע גישה ממשתמש אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החנות, ביצע או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה.

12. כללי:

12.1 החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
12.2 החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.
12.3 הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.
12.4 רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
12.5 מבלי לגרוע מהאמור בתקנון, המשתמש מסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד  GardenRunגרדן-רן בע"מ, תקוצר בהסכמה ותוגבל לתקופה של 6 חודשים מיום ביצוע הרכישה בחנות והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958. לאחר חלוף 6 חודשים תתיישן כל טענה ו/או תביעה של הלקוח כלפי החנות (או מי מטעמה) באופן שהלקוח יהיה מנוע מנקיטת הליך ו/או העלאתן בפני כל ערכאה שהיא.
12.6 החנות שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתקנון בכל עת. הנוסח האחרון הוא המחייב.

13. החזרת מוצרים

13.1 מובהר בזאת, כי על המזמין מוטלת החובה לבדיקת תכולתו של המשלוח עם קבלתו ולהשוות לחשבונית שתימסר לו על ידי השליח בעת האספקה.

13.2 החזרת מוצרים כאמור בסעיף לעיל, תתאפשר עד  14 יום מתאריך התפוגה כנגד חשבונית בלבד וזאת כאשר מדובר במוצרים פסידים או מתכלים כגון – מוצרי חלב ו/או ירקות ו/או פירות.

13.3 החזרת מוצרי מזון רגילים (דהיינו- שאינם בגדר פסידים או מתכלים) ניתן יהיה להחזירם עד 21 ימים מתאריך הקניה או עד מועד תפוגת המוצר לפי המוקדם מבין השניים

13.4 החזרת מוצרים שאינם בגדר מזון ואינם פסידים ו/או לא קיימת לגביהם מועד תפוגה, ניתן יהיה להחזירם עד  21 ימים ממועד קבלתם בפועל.

13.5 מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים פגומים ו/או מקולקלים, בכפוף לכך שלא נמסרו כאלו על ידי חברת גרדן-רן.

13.6 במקרה שתתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים או אי שביעות רצון, על המזמין להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 12 שעות לאחר מועד האספקה, אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של המזמין בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצדו.

13.7 מוקד שירות הלקוחות יתאם עם המזמין את ההשלמה ו/או ההחלפה ו/או ההחזרה של המוצר ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי למזמין, לפי העניין וככל שמתחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין.

13.8 מובהר בזאת כי כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר כאמור בסעיף לעיל, תחייב את המזמין בדמי משלוח כאמור בפרק דמי המשלוח.

14. ברירת דין ובוררות

הדין החל על תקנון זה, פירושו, תוקפו, תחולתו ואכיפתו הוא דין מדינת ישראל בלבד. כל סכסוך או חילוקי דעות בין הצדדים (גרדן-רן בע"מ והלקוח) בקשר עם תקנון זה, ביצועו, פירושו, תחולתו או תוקפו, יימסרו, באופן בלעדי וסופי, לבוררות שתתנהל במוסד הישראלי לבוררות עסקית על-פי כלליו, לשלילת כל סמכות של כל ערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית אחרת.
היה ולפי דין, ייקבע כי ההכרעה תעבור להכרעה שיפוטית ו/או מעין שיפוטית אחרת, סמכות לבימ"ש מוסמך באזור המרכז בלבד. יחולו דיני משפט במדינת ישראל בלבד.

15. מדיניות הגנת פרטיות באתר:

הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר.
כדי לוודא מודעות המבקרים באתר, מופיע מידע זה הן בדף הבית של האתר והן בכל נקודה שבה נדרשים פרטי מידע אישיים.
אתר החנות מאובטח עפ"י תקן PCI. פרטי כרטיס האשראי לא נרשמים באתר ולא נשמרים בידי החנות.